Zola Nombona Unveils Being Pregnant

Zola Nombona Unveils Being Pregnant

Zola Nombona Unveils Being Pregnant

Zola Nombona Unveils Being Pregnant: South African actress, Zola Nombona has taken to her Instagram to share a photo of her baby bump.

She is excited about having her first child. She wrote a lengthy post in zulu.

Congratulations to her in advance

MUST READ  Cassper Nyovest reacts to Coronavirus in SA – “I’m so scared”

See post below;

View this post on Instagram

Nalo uthando luchuma. Mhlaba wam uguquke wadala. Singqi sakho esivakala unyawo lwakho lungeka chiki phantsi. Suku lwakho lokufika kuyo zisa inyikima neendudumo kuba iNkosi ayifiki kungavakali. Lizwi lakho liyakufana nhe culo ekudala ndilinqwenela, kube kungekho mculi emhlabeni ongaliqamba. Mehlo akho ayokususa iinkungu ekudala zivale awam. Ncumo lwakho luyosula zonke iinyembezi zezihlwele. Isandla sakho siyokund’omeleza unaphakade. Undithwese amandla ebendingazi ukuba ndingakwazi ukuwamela. Mzimba wam uwuguqule kwabetha iintliziyo ezimbini ngaxesha nye. Fika themba lam. Ndiyazi uThixo nhe Zinyanya bakuphathise uThando, Ulonwabo, uLwazi olunzulu, ukukhanya, amathamsanqa kunye namaCebo amahle. Isizwe siyotsho sime kakuhle ♥️ Ayakuthanda uMama #Valentines2020♥️

A post shared by Zola (@znombona) on

Be the first to comment

Leave a Reply